Nawigacja Zamknij
OBOZY KITE&WIND NA HELU

WAKACJE 2020
OD 1399 PLN
więcej+
Cape Town z opcją Pro Camp z Łukaszem Ceranem

04.03 - 15.03.2020
więcej+
Thai Kite Trip

04.03 - 15.03.2020
więcej+

Klauzula RODO

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, iż na naszej stronie internetowej w 360travel.pl pozyskujemy Dane osobowe niezbędne w procesie obsługi Klientów oraz realizacji bieżącej działalności firmy i wskazujemy, iż:  
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MATEUSZ DUDEK 360 TRAVEL UL. ŻMIGRODZKA 17A  lok.3 17A/3  60-171 POZNAŃ NIP 8392954051, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu info@kite.pl
3) Lista kategorii danych, które mogą być przetwarzane: Adres email, dane z dokumentów księgowych, adres siedziby, adres dostawy, dane kontaktowe, informacje o zamówieniu, dane zamówienia, imię i nazwisko, numer nip, numer telefonu, numer IP komputera.
4) Źródło przetwarzanych danych: formularze zawarte na stronie internetowej, komunikacja email, Facebook, LinkedIN (Microsoft), Google Analytics (Google inc.).
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczący sprzętu i usług dostarczanych MATEUSZ DUDEK 360 TRAVEL podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit a – zgoda osoby,b – Wykonanie umowy, 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami MATEUSZ DUDEK 360 TRAVEL podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit b – Wykonanie umowy,
c) Odpowiedzi z formularza kontaktowego dane: imię, nazwisko, e-mail, adres IP, adres siedziby firmy – podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit a- zgoda osoby
d) zawarcia/wykonania umowy sprzedaży, realizacji usługi podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., a jeżeli Pani/Pana umowa została prawidłowo zakończona, Pani/Pana dane osobowe przechowywane są jedynie na potrzeby rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym
e) marketingowych, informowania o nowościach produktowych, promocjach na podstawie wyrażonej zgody na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a i c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 
f) analitycznych (m.in. adres IP, lokalizacja komputera) w celu usprawnienia serwisu internetowego, prezentowanych treści i wykluczenia błędów na stronie, a także w celu zapobiegania włamaniom i nieuprawnionym ingerencjom w danych zawartych nas serwerze podstawa prawna RODO art. 6 ust. 1 lit. F – Interes administratora.
6) Polityka dotycząca ciasteczek (cookies) została określona w osobnym dokumencie pod nazwą polityka prywatności cookies i jest dostępna na naszej stronie internetowej.
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą/mogą być firmy z listy zaufanych partnerów  mogą to być firmy i instytucje:
a) firmy kurierskie w celu realizacji dostaw zamówionego towaru, 
b) banki finansujące działalność leasingową/ratalną na zakup sprzętu, 
c) firmy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczenia, 
d) biuro księgowe oraz w szczególnych przypadkach kancelaria prawna oraz firma windykacyjna inne podmioty w celu wykonania obowiązku prawnego itp.),
e) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
8) Państwa dane Osobowe są przetwarzane w obrębie Unii Europejskiej i nie są transferowane poza UE. PDO czyli Procesorem Danych Osobowych jest firma informatyczna świadcząca usługi utrzymania danych na serwerach i bieżącej obsługi serwerów. Z PDO została podpisana Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz stosowne Klauzule poufności:
a) DANE PDO: Cenobitz.com Marketing Internetowy Maciej Lesiak z siedzibą przy ul. Stasia 4, 91-604 Łódź – firma zajmuje się bieżącą obsługą serwerów, hostingu, kopii bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniem serwerów na których utrzymywane są dane.
9) podanie danych jest/było niezbędne do realizacji umów, zapytań ofertowych, zleceń serwisowych oraz obsługi komunikacji w sprawie zamówień niemniej posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Administrator oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Administrator może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
10) Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
11) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres niezbędny do zawarcia/wykonania umowy, sprzedaży oraz wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych wobec Urzędu Skarbowego, a w przypadku nienależytego wywiązania się z umowy do czasu przedawnienia roszczeń. 
b) w przypadku zapytań ofertowych Państwa dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb komunikacji do czasu, aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, czyli cofniecie Państwo zgodę, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały i usuniemy je.
c) w przypadku umów na okres trwania umowy i dodatkowo przedawnienia potencjalnych roszczeń Klientów dotyczących tych umów.
12) Zapewniamy Państwa, iż dochowujemy stosownych procedur związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Stosujemy szyfrowanie SSL strony internetowej. Dodatkowo stosujemy dwuetapowe uwierzytelnianie panelu administracyjnego naszej strony. Dostęp administracyjny do hostingu wydzielony jest z określonych adresów IP. Dostęp do zarządzania serwerem SSH jest wydzielony dla konkretnych adresów IP i weryfikowany kluczem przypisanym do administratorów.
13) Dane dzieci
Nasza Strona Internetowa nie jest przeznaczona dla osób poniżej trzynastego (13.) roku życia i prosimy osoby młodsze, aby nie podawały swoich Danych Osobowych przez naszą Stronę Internetową. Nie zbieramy świadomie informacji i danych od dzieci poniżej trzynastego (13.) roku życia bez zgody rodziców.
 

Kierunki Wycieczek

kliknij flagę żeby zobaczyć szczegóły